AGIA

Blog

Aspectes a tenir en compte a l’hora de col·locar càmeres en una Comunitat de Propietaris

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), en el seu informe publicat referent als expedients administratius de l’any 2020, resol diverses qüestions relacionades amb l’ús i tractament de dades personals.

Determinats temes exposats en l’informe estan relacionats amb neguits que afecten al nostre sector. En aquest sentit, una de les qüestions plantejades, tractava sobre la instal·lació de càmeres de vídeo-vigilància en les comunitats de propietaris. Una segona qüestió, tracta sobre la possibilitat d’instal·lar càmeres de vigilància en  establiments comercials.

 

Un acord de junta legitima la col·locació de càmeres de videovigilància

A la pregunta: Poden col·locar-se càmeres de videovigilància en una comunitat de propietaris?

L’informe de l’APDA, d’acord amb l’article 17 de la Llei 15/2003 i a l’art. 7 del Reglament, resol:

“El tractament  de  dades  personals  només  el  poden  dur  a  terme  els  responsables del tractament amb el consentiment inequívoc de les persones interessades. Si sorgeix algun dubte referent a la prova de l’existència  del  consentiment  de  la  persona  interessada,  la  prova recau sobre el responsable del tractament. La persona interessada  pot revocar el seu consentiment fent ús dels seus drets. En el cas presentat, la col·locació d’unes càmeres de videovigilància requereix d'un acord de junta per tal que sigui legítim.”

Entenem com a “responsables del tractament” aquelles persones o entitats responsables de l’enregistrament o captació d’imatges. D’altra banda, les persones interessades són aquelles que han estat enregistrades i siguin susceptibles d’aparèixer en les imatges enregistrades o captades, i les quals són les que tenen la potestat de permetre o no, l’ús de les imatges esmentades.

 

Com a norma general, no es poden captar imatges del carrer des d'instal·lacions privades

Referent a la segona qüestió plantejada: Poden col·locar-se càmeres de videovigilància en establiments comercials que enfoquin a la via pública?

D’acord amb la Recomanació 1/2015, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb finalitat de vídeo vigilància, resol:

“(…) l’ús  de  sistemes  de  videovigilància  ha  de  ser  adequat, pertinent i no excessiu en relació amb les finalitats determinades i específiques que han motivat la instal·lació de les càmeres, i cal assegurar-se que les dades recollides sota una forma que permeti la identificació de les persones, no siguin conservades per un període superior al necessari. Per això, com a norma general no es poden captar imatges del carrer des d'instal·lacions privades. La captació incidental d’imatges de la via pública per a la vigilància d’edificis o instal·lacions només resulta legítima si és inevitable per assolir la finalitat de vigilància de l’edifici o la instal·lació.

En aquest cas, la resolució no deixa lloc a dubtes, la captació d’imatges des d’establiments comercials de la via pública, com a norma general, no està permesa, excepte en els casos destinats a la seguretat o vigilància de l’edifici.