AGIA

Blog

Reglament de la qualificació energètica en l’edificació

La demanda energètica per a calefacció en el parc immobiliari d’Andorra representa un percentatge notori tant del consum total del país com de la generació de les emissions nacionals de gasos d’efecte hivernacle.

Per aquest motiu, l’any 2018, el Govern d’Andorra va aprovar, per unanimitat, la llei 21/2018, del 13 de setembre d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic que:

 • Clarifica les exigències en matèria d’eficiència energètica dels edificis existents.

 • Estableix que els edificis de nova construcció han de ser de consum d’energia quasi nul (EEQN). Es tracta d’edificis que s’aproximen al concepte d’edifici passiu; és a dir edificis que requereixen d’una molt baixa intervenció per mantenir elevada qualitat de vida interior.

 

Andorra en l’àmbit de l’eficiència energètica en l’edificació

Donem una ullada al passat i veiem el recorregut d’Andorra quant a eficiència energètica en l’edificació.

 • Any 2010: per primer cop, el Govern aprova el Reglament energètic en l’edificació que estableix un estàndard constructiu i valors límit en matèria d’eficiència energètica dels tancaments en edificis de nova construcció i d’edificis existents.

 • Any 2011: es posa en marxa en programa Renova, una de les eines principals per al foment de l’eficiència energètica i la implantació de les energies renovables en el parc immobiliari. El seu objectiu és facilitar la implementació dels canvis normatius en el parc immobiliari existent.
   
 • Any 2012: entra en vigor el Reglament de la certificació de l’eficiència energètica en l’edificació, donant compliment així a les previsions de l’article 18 de la Llei 93/2010. Aquest, disposa que el Govern ha de desenvolupar reglamentàriament un model de classificació energètica dels edificis per tal de fomentar l’eficiència energètica del parc nacional d’edificis existents.
   
 • Any 2015: s’apliquen diverses millores en el Reglament de construcció que faciliten la implantació d’elements d’eficiència energètica i els sistemes d’aprofitament d’energies renovables en els edificis.
   
 • Any 2018: el Govern aprova el nou Reglament, esmentat en el primer apartat d’aquest article, el qual encara està vigent i del que parlem en profunditat a continuació.
   
 • Any 2020: es defineix el model EEQN, edificis de consum d’energia quasi nul. Els seus principis constructius permeten una reducció gairebé completa de les instal·lacions per a usos tèrmics, el que comporta una reducció molt notable de la despesa energètica i econòmica en l’ús de l’edifici.A través del certificat energètic en el cas dels edificis i les seves unitats.Amb l’etiqueta energètica en les unitats individualment dels edificis.

 

Certificat energètic i etiqueta energètica

L’article 35 del Reglament actual disposa que la qualificació de l’eficiència energètica és aplicable de la següent manera:

 • A través del certificat energètic en el cas dels edificis i les seves unitats.
 • Amb l’etiqueta energètica en les unitats individualment dels edificis.

Així mateix, i d’acord amb la prerrogativa de l’apartat 3 de l’article 35 de la Llei esmentada, es fixa el preu màxim de les etiquetes energètiques de 240 euros per a les unitats amb una superfície inferior o igual a 80 m2. Per a la resta d’unitats, el preu màxim es fixa en 3 euros/m2.

 

Aplicació del Reglament

Per tal de garantir el compliment de la Llei d’eficiència energètica en l’edificació, aquesta s’ha d’aplicar en els següents contextos:

 • Per a qualsevol edifici de nova construcció.
 • En obres de reforma.
 • En la rehabilitació o ampliació que no afecti edificis inclosos en l’inventari general del patrimoni cultural i els edificis declarats d’interès cultural.

 

Garantir la qualitat dels serveis

La informació i la protecció dels usuaris prevista per la secció tercera de la Llei esmentada regula la informació sobre la qualificació energètica i sobre els consums que han de rebre els ciutadans. A més a més, l’article 31 de la Llei preveu que la informació sobre la qualificació relativa a l’eficiència energètica en l’edificació sigui de caràcter obligatori en els següents casos:

En transmissions oneroses: El traspàs d’informació sobre l’eficiència energètica d’un immoble és obligatori en tota transmissió onerosa de domini de béns immobles a comptar de l’1 de gener del 2020 i ha de ser comunicada pels transmitents als adquirents.

En arrendaments d’habitatges:  El traspàs d’aquesta informació és obligatori a partir de l’1 de gener del 2023, i ha de ser comunicada pels arrendadors als arrendataris.

 

En definitiva, el  compromís del Govern d’Andorra amb el medi ambient i la sostenibilitat cada vegada és més ferm, així com les mesures per contrarestar el canvi climàtic i millorar l’eficiència energètica dels edificis.